Η Wealth Fund Services είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Αρ. Αδείας (ΕΔ ΟΣΕΚΑ 6/78/2012)

wealth-bond-fund.jpg

MI & SIGMA CAPITAL VCIC PLC

Ταυτότητα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Όνομα: Hermes

Κατηγορία:

ISIN:

Μετοχικό Α/Κ

Άδεια Λειτουργίας:

ΟΣΕΚΑ 15/78 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου - Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MI & SIGMA Capital VCIC Plc»

Ημερομηνία άδειας λειτουργίας: 11/03/2020
Επενδυτικός κίνδυνος: 6 από 7
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δείκτης αναφοράς (benchmark):


Επενδυτικός σκοπός

To “HERMES” υλοποιεί τον επενδυτικό του σκοπό επενδύοντας σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής στο Χ.Α. εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής τους.
Το επενδυτικό τμήμα (Sub-Fund) επενδύει επίσης σε Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα, Μετοχές, Κινητές Αξίες Σταθερού Εισοδήματος (όπως Εταιρικά ή Κυβερνητικά Ομόλογα), Προϊόντα Διαχείρισης Διαθεσίμων ή Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια εισηγμένα σε τόπους διαπραγμάτευσης στην Ελλάδα ή σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτα (εκτός Ε.Ε.) κράτη, που συμπεριλαμβάνονται στον εγκεκριμένο από τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου κατάλογο αγορών.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε μέσο-μακροπρόθεσμους επενδυτές (επενδυτικός ορίζοντας 2-3 ετών τουλάχιστον), οι οποίοι επιθυμούν να αποκομίσουν κέρδη από υπεραξία μετοχών και εταιρικών ομολόγων και οι οποίοι (επενδυτές) είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο. Το Αμοιβαίο δεν είναι κατάλληλο για Πελάτες που δεν επιθυμούν να αποκτήσουν έκθεση στην ελληνική αγορά.

 

Προηγούμενες Επιδόσεις

Δεν διατίθενται