Η Wealth Fund Services είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Αρ. Αδείας (ΕΔ ΟΣΕΚΑ 6/78/2012)

oee-advantages.jpg

Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων

Πλεονεκτήματα

  • Χαμηλό κόστος δημιουργίας και λειτουργίας ενός ΟΕΕ εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας
  • Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το είδος των επενδύσεων που είναι αποδεκτές (υπό προϋποθέσεις)
  • Εύκολη και σύντομη διαδικασία αδειοδότησης
  • Πλήρης διαφάνεια μέσω υποχρεωτικών δημοσιεύσεων (εξαμηνιαίων και ετησίων) προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και τους επενδυτές
  • Δυνατότητα σύστασης ΟΕΕ με περισσότερα από ένα επενδυτικά τμήματα τα οποία μπορούν να έχουν διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές για μεγαλύτερη ευελιξία (“umbrella fund”)
  • Απαλλαγή φόρου στο ποσό επένδυσης στον ΟΕΕ, καθώς και στην υπεραξία από πώληση μεριδίων/μετοχών του ΟΕΕ
  • Απαλλαγή φόρου στο κέρδος που εισπράττει ο ΟΕΕ από πώληση στοιχείων του ενεργητικού του, καθώς και στα μερίσματα που διανέμουν εταιρίες που έχει επενδύσει ο ΟΕΕ
  • Χαμηλός φορολογικός συντελεστής (12,5%) στα καθαρά κέρδη των ΟΕΕ καταστατικής μορφής