Η Wealth Fund Services είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Αρ. Αδείας (ΕΔ ΟΣΕΚΑ 6/78/2012)

Όροι & προϋποθέσεις

Η παρούσα ιστοσελίδα τελεί υπό την διαχείριση της Wealth Fund Services Ltd (εφεξής αναφερόμενη και ως «η Εταιρία»), η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Κύπρο ως εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Εταιρία Διαχείρισης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) με αρ. αδείας ΕΔ ΟΣΕΚΑ 6/78/2012 και αριθμό Μητρώου του εφόρου Εταιριών ΗΕ 356898. Τα γραφεία της Wealth Fund Services Ltd βρίσκονται στη διεύθυνση: Οδός Τζον Κέννεντυ Αρ. 12-14, Kennedy Business Center, Γραφείο 305, Τ.Κ. 1087, Λευκωσία (τηλ. 357 22755506-07, e-mail: ).

Η πρόσβασή σας και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και κανόνες οι οποίοι υπερισχύουν έναντι κάθε αντίθετης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ της Wealth Fund Services Ltd και των χρηστών-επισκεπτών της ιστοσελίδας. Ειδικότερα:

1. Σκοπός της ιστοσελίδας: Η ιστοσελίδα έχει σκοπό την παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων, στο πλαίσιο της βασικής ενημέρωσης των επισκεπτών της σχετικά με την ταυτότητα της Wealth Fund Services Ltd, τους ΟΣΕΚΑ και λοιπούς Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, που διαχειρίζεται και/ή αντιπροσωπεύει, καθώς και με τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα, που παρέχει.

2. Απουσία επενδυτικής σύστασης/επενδυτικής συμβουλής: Τα πληροφοριακά δελτία και ενημερωτικά έντυπα καθώς και παντός είδους πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε άμεση ή έμμεση υποκίνηση ή προσφορά ή πρόσκληση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του επισκέπτη της ιστοσελίδας, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων, που αφορούν τις περιγραφόμενες στην Ιστοσελίδα υπηρεσίες.

3. Επισκέπτες/ χρήστες ιστοσελίδας: Η παρούσα Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε πρόσωπα σε περιοχές δικαιοδοσίας όπου (λόγω της ιθαγένειας, της κατοικίας, της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω προσώπου ή άλλως) απαγορεύεται η δημοσίευση ή η διαθεσιμότητα αυτής. Οι παρούσες πληροφορίες δεν προορίζονται να δημοσιευθούν ή να διατεθούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, εάν κάτι τέτοιο επέφερε παράβαση οποιασδήποτε νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης στη δικαιοδοσία αυτή, ιδίως σε σχέση με δικαιοδοσίες στις οποίες δεν επιτρέπεται η εμπορική διάθεση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται η Εταιρία. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας αναγνωρίζει και δηλώνει ρητά, ότι σε περίπτωση που προβληθεί οιαδήποτε ένδικη αξίωση κατά της Εταιρίας, ή της επιβληθεί τυχόν ποινή διοικητικής φύσεως, οφειλόμενη σε παράνομες ενέργειες του επισκέπτη της Ιστοσελίδας ιδίως λόγω της χρήσης πληροφοριών της Ιστοσελίδας με σκοπό την παράνομη διάθεση προϊόντων που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα ή παράνομης διασύνδεσης («link») με αυτή, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία, αφετέρου δε να αποζημιώσει την Εταιρία, εφόσον αυτή υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

4. Κίνδυνοι επενδύσεων: Οι επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα συνεπάγονται κινδύνους. Η αρχική αξία της επένδυσης και η απόδοσή της είναι δυνατό να σημειώνουν άνοδο ή πτώση, με ενδεχόμενη απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης, να ανατρέχουν και να διαβάζουν προσεκτικά τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές και τα Πληροφοριακά δελτία των Χρηματοπιστωτικών Μέσων, στα οποία επιθυμούν να επενδύσουν και να εκτιμούν με τη συνδρομή των επενδυτικών τους συμβούλων την καταλληλότητα των επενδυτικών συναλλαγών, τις οποίες επιθυμούν να διενεργήσουν. Το τρέχον έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, το ενημερωτικό δελτίο, οι κανονισμοί και οι τελευταίες εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ και των ΟΕΕ της Εταιρίας διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν στην έδρα της Εταιρίας και στην παρούσα Ιστοσελίδα.
Τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων.

5. Απουσία φορολογικής συμβουλής: Τυχόν φορολογική μεταχείριση των αναφερόμενων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα εκάστου επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο επισκέπτης της ιστοσελίδας οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς τη φορολογική νομοθεσία που διέπει τις επενδύσεις ή σκοπούμενες επενδύσεις του.

6. Αξιοπιστία πληροφοριών: Η Wealth Fund Services Ltd λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. H Wealth Fund Services Ltd δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους. Σε όλες δε τις ως άνω περιπτώσεις η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ακρίβεια πληροφοριών που λαμβάνει από επίσημες πηγές (π.χ. Δελτίο Τιμών του Χ.Α.Κ. ή άλλων Οργανωμένων Αγορών, ή ηλεκτρονικές πλατφόρμες πληροφοριών όπως των Reuters, Bloomberg).

7. Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες (links): Η διασύνδεση της Ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Η Wealth Fund Services Ltd δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

8. Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Η Wealth Fund Services Ltd δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών–επισκεπτών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ).

9. Εμπορικά σήματα και λογότυπα: Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη άδεια της Wealth Fund Services Ltd ή τρίτου δικαιούχου χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos), που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα της.

10. Τροποποιήσεις ιστοσελίδας: Η Wealth Fund Services Ltd διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ’ αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

11. Προσωπικά Δεδομένα: Η Εταιρία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να δείτε εδώ (http://wealthfs.com.cy/gr/invest-info/prostasia-dedomenon-prosopikou-xaraktira ).

12. Cookies: Για την ομαλή περιήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα και την ορθή λειτουργία αυτής η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί αρχεία cookies. Τα μόνα αρχεία cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα είναι τεχνικά απαραίτητα cookies, τα cookies λειτουργικότητας και τα cookies επιδόσεων. Τα «Cookies» δεν έχουν πρόσβαση στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή του επισκέπτη-χρήστη, οι συλλεγόμενες πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές, ανώνυμες και δεν ταυτοποιούν τον επισκέπτη ούτε δύνανται να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητά του σε άλλους ιστοτόπους.

13. Λοιπές διατάξεις: Οι παρόντες όροι και η εκ μέρους του επισκέπτη χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς, που απορρέει από τη συναλλακτική σχέση βάσει της παρούσας σύμβασης, είναι τα Δικαστήρια της Λευκωσίας.
Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων εκ των παρόντων όρων δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων.

Η από μέρους σας πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Wealth Fund Services Ltd επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς.