Η Wealth Fund Services είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Αρ. Αδείας (ΕΔ ΟΣΕΚΑ 6/78/2012)

oee-short-description.jpg

Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων

Σύντομη Περιγραφή

Οι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) είναι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, όπου αντλούν κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με μια καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς όφελος των επενδυτών αυτών, χωρίς να έχουν εγκριθεί ως Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Οι OEE αποτελούν ένα διαφορετικό είδος επενδύσεων οι οποίοι καθώς υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές νομικές πρόνοιες, δύνανται να αναλάβουν μεγαλύτερο ρίσκο με στόχο να προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις. Τα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια στοχεύουν στις ανάγκες θεσμικών κι επαγγελματιών επενδυτών αλλά και ιδιωτών που έχουν τη γνώση και την εμπειρία (καλά ενημερωμένοι πελάτες) να κατανοήσουν επαρκώς το είδος της επένδυσης και τους συνυφασμένους κινδύνους.

Στη Wealth Fund Services, έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε εξατομικευμένες λύσεις για τον κάθε πελάτη στηρίζοντας την επενδυτική διαδικασία τόσο σε αποδεδειγμένα θεμελιώδη και ποσοτική έρευνα όσο και σε βαθιά γνώση του τρόπου λειτουργίας των αγορών. Το αποτέλεσμα είναι ένα χαρτοφυλάκιο ειδικά σχεδιασμένο για τις μοναδικές ανάγκες του κάθε πελάτη μας.